solnice-logo ICON.png

. : FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ : .

PODMÍNKY SOUTĚŽE

• Soutěžící bude sdílet info o soutěži na svém osobním Facebook profilu.
 

• Každý soutěžící, musí být starší 18let, se může zúčastnit pouze jednou vlastní fotografií.
 

• Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou.
 

• Odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže (a ze svých profilů na sociálních sítích) návrhy s neetickým či vulgárním obsahem nebo, které se odchylují od tématu soutěže.
 

• Do soutěže budou přijímány fotografie na zadané téma ve formátu jpg, originály v požadovanám rozlišení budou sdíleny s organizátorem před předáním výhry.
 

• Účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu organizátora, sociálních sítích, otištěním na tiskových a propagačních materiálech organizátora. Licenci k užití fotografie pořadatel není povinen využít. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v tiskových materiálech a na sociálních sítích organizátora.
 

• Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv autorských třetích osob.
 

• Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
 

• Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.Výsledky Fotosoutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti ve Fotosoutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Fotosoutěže účastníkem, je účastník povinen organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.